Νυχτερινή αποζημίωση Στρατιωτικών: Εφαρμογή διάταξης και έκδοση απαραίτητης ΚΥΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ και της εφαρμογής της διάταξης αποτελεί προσβολή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Ερώτηση (4877/12-03-2020) του ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ, για την «Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης σε εικοσιτετράωρη υπηρεσία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», που απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Υπουργό Οικονομικών, η οποία αναφέρει τα εξής:
Αξιότιμοι Υπουργοί,
Στο άρθρο 127§Δβ του Ν.4472/2017 ορίζεται ότι: «Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β’ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α’297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/09-03-2020 Επιστολή της, αναφέρει ότι το εν λόγω άρθρο δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί καθώς επίσης και η προβλεπόμενη ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί, πράγμα το οποίο συνετέλεσε στην αδικαιολόγητη περικοπή δεδουλευμένων στελεχών του Στρατού Ξηράς του Νομού Σερρών.
Δεδομένου ότι:
Α) το ποσό της ειδικής αποζημίωσης της νυχτερινής απασχόλησης, ύψους 2,77 ευρώ (χωρίς κρατήσεις) είναι καθαρά συμβολικό, και αποτελεί το ελάχιστο που θα μπορούσε να προσφέρει το κράτος μπροστά στον καθημερινό αγώνα και θυσίες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας.
Β) ότι η καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ και της εφαρμογής της διάταξης αποτελεί προσβολή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία δέχονται αδιαμαρτύρητα να αναλαμβάνουν νυχτερινές υπηρεσίες, σε συνέχεια ήδη δύο συνεχόμενων οκτάωρων απασχόλησης, πράγμα το οποίο αποτελεί μια υπερωριακή απασχόληση εικοσιτετράωρης διάρκειας.
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
1) Προτίθεσθε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ώστε να εφαρμοσθεί η διάταξη και να εκδοθεί και η απαραίτητη ΚΥΑ;
2) Σκέπτεσθε να εφαρμόσετε την εν λόγω διάταξη με αναδρομική ισχύ, προκειμένου, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να λάβουν δεδουλευμένα;
Το σχετικό έγγραφο:

Αφήστε μια απάντηση